Skip to main content

Vervolg je weg na letselschade

Neem contact op om kennis te maken en te zien wat ik voor je kan doen.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Magna Veldhuysen, Letselschadeadvocaat  

Magna Veldhuysen, Letselschadeadvocaat  is een eenmanszaak naar Nederlands recht. De eenmanszaak en de bij haar aangesloten advocaat voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten stelt.

Toepasselijkheid 

 • De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van de eenmanszaak  en van al diegene die voor de eenmanszaak werkzaam zijn.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Magna Veldhuysen, Letselschadeadvocaat of de daarvoor werkzame (rechts)personen wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.
 • Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 • Toepasselijkheid van de voorwaarden van de cliënt wordt uitgesloten.

Uitvoering opdracht 

 • Bij de uitvoering van de opdracht wordt de zorg van een goed opdrachtnemer in acht genomen.
 • Magna Veldhuysen, Letselschadeadvocaat is in afwijking van artikel 7:404 BW, te allen tijde gerechtigd om andere personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten. Tenzij anders wordt afgesproken is  Magna Veldhuysen, Letselschadeadvocaat  in die situatie de opdrachtnemer.
 • Magna Veldhuysen, Letselschadeadvocaat heeft de bevoegdheid om namens de cliënt overeenkomsten met hulppersonen te sluiten, zoals met deurwaarders, koeriers, medisch adviseurs etc. Magna Veldhuysen, Letselschadeadvocaat   is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of onrechtmatige daad van door haar ingeschakelde derden. Mocht om wat voor reden er toch enige aansprakelijkheid zijn, dan reikt deze niet verder dan tot hetgeen de betrokken derde ter zake aan  Magna Veldhuysen, Letselschadeadvocaat  verschuldigd is en uitbetaald heeft, dit na aftrek van kosten.
 • Een opdracht wordt uitsluitend uitgevoerd door Magna Veldhuysen, Letselschadeadvocaat, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht feitelijk door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de (rechts)personen die de opdracht uitvoeren niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

Waarneming

In geval van onverhoopte langere afwezigheid door ziekte wordt mijn praktijk waargenomen door mr A. Volkerink, gespecialiseerd letselschadeadvocaat, aangesloten bij de Vereniging van Letselschadeadvocaten. Mr Volkering is bereikbaar via Dommerholt Advocaten, Postbus 695, 7300 AR  Apeldoorn, 055-5262020, a.volkerink@dommerholt.nl.

Beroepsgeheim en vertrouwelijkheid 

Magna Veldhuysen, Letselschadeadvocaat  zal bij de uitvoering van de opdracht de vertrouwelijkheid van de relatie met cliënt zo goed als mogelijk waarborgen. Echter

 1. de cliënt verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht binnen de organisatie van Magna Veldhuysen, Letselschadeadvocaat bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen binnen de organisatie voor wie dat nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer;
 2. de cliënt verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen zoals mobiele telefoon, e-mail, sms en internet.

Identificatieplicht

Magna Veldhuysen, Letselschadeadvocaat  kan op grond van geldende regelgeving verplicht zijn de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties van de cliënten onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden, zonder de cliënt daarvan in kennis te mogen stellen. Door aan Magna Veldhuysen, Letselschadeadvocaat  een opdracht  te geven bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig daarvoor zijn toestemming te geven.

Honorering, kosten en betalingsverplichtingen  

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven.
 • De tarieven worden jaarlijks vastgesteld, o.a. aan de hand van de ervaring en deskundigheid van de persoon die de opdracht uitvoert, de inflatiecijfers en het belang van de zaak.
 • Ter dekking van algemene kantoorkosten wordt 6% kantoorkosten over het honorarium in rekening gebracht.
 • Ten behoeve van de cliënt  betaalde onkosten worden apart in rekening gebracht.
 • Het honorarium wordt maandelijks in rekening gebracht tenzij anders wordt overeengekomen.
 • Declaraties dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij te late betaling is de cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim. Over het onbetaalde bedrag is een rente van 1% per maand verschuldigd.
 • Magna Veldhuysen, Letselschadeadvocaat  kan altijd een voorschot in rekening brengen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en/of te maken onkosten. Het voorschot wordt aan het eind van de zaak verrekend. Het voorschotbedrag is geen indicatie van de totale kosten.
 • Bij niet betaling van de (voorschot)declaraties door de opdrachtgever is Magna Veldhuysen, Letselschade advocaat  gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Magna Veldhuysen, Letselschadeadvocaat voor schade die daardoor mocht ontstaan.

Aansprakelijkheid en exoneratiebeding   

 • Magna Veldhuysen, Letselschade advocaat heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten die voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt.
 • De verzekering is gesloten bij Markel International Nederland, Westplein 12-14, 3016 BM Rotterdam.
 • Iedere aansprakelijkheid van Magna Veldhuysen, Letselschadeadvocaat  en van degenen die voor of namens haar werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Magna Veldhuysen, Letselschadeadvocaat  gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Gegevens omtrent de verzekering zijn op verzoek beschikbaar. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van tweemaal het in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 10.000,00.
 • Een vordering tot schadevergoeding op Magna Veldhuysen, Letselschadeadvocaat  vervalt indien deze niet binnen een jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt, behalve als het een vordering van een natuurlijk persoon betreft, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Magna Veldhuysen, Letselschadeadvocaat  is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden, betrokken bij de uitvoering van de opdracht, namens de opdrachtgever te aanvaarden. Ieder aansprakelijkheid van Magna Veldhuysen, Letselschadeadvocaat  voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 • Op de rechtsverhouding tussen Magna Veldhuysen, Letselschadeadvocaat  en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen tussen de cliënt en Magna Veldhuysen, Letselschadeadvocaat  zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, tenzij één van de partijen er voor kiest de procedure bij de Geschillencommissie Advocatuur te volgen (zie www.geschillencommissie.nl).