Skip to main content

Vervolg je weg na letselschade

Neem contact op om kennis te maken en te zien wat ik voor je kan doen.

Klachten- en geschillenregeling

Klachten- en geschillenregeling m.b.t. dienstverlening door :  Magna Veldhuysen, Letselschadeadvocaat (KvK 66269113):  1 januari 2017

 1. Op de dienstverlening van Magna Veldhuysen, letselschadeadvocaat (hierna te noemen Magna Veldhuysen), zijn deze Klachtenregeling en de  Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.
 2. Als u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening door Magna Veldhuysen of over de declaratie, dan wordt u verzocht uw bezwaren in eerste instantie voor te leggen aan Magna Veldhuysen. U kunt uw bezwaren ook voorleggen aan een externe klachtenfunctionaris, mr F. Klemann, Klemann Advocaten te Zwolle, www.klemannadvocaten.nl  (038-4229545, 06-25051402).U dient uw klacht te melden binnen 3 maanden na het moment waarop u kennis nam van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding gaf.
 3. De klachtenfunctionaris (mr Klemann) stelt Magna Veldhuysen in kennis van het indienen van de klacht en stelt zowel u als  Magna Veldhuysen in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht. Magna Veldhuysen tracht samen met u  tot een oplossing te komen, al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of geeft gemotiveerd aan waarom van deze termijn wordt afgeweken, met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven. De klachtenfunctionaris stelt u en Magna Veldhuysen schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 5. Als de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en Magna Veldhuysen het oordeel over de gegrondheid van de klacht. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
 6. Indien de klacht na behandeling door de klachtenfunctionaris niet is opgelost, kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw klacht eerst aan de sub 2 genoemde externe klachtenfunctionaris heeft voorgelegd en deze de klacht behandeld heeft. Deze weg staat ook voor u open wanneer de externe klachtenfunctionaris niet binnen de sub 5 genoemde termijn schriftelijk op uw klacht  heeft gereageerd.
 7. U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van het sub 5 genoemde schriftelijke het oordeel van de klachtenfunctionaris indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag  (tel. 070-3105310). Daar is ook het Reglement Geschillencommissie Advocatuur op te vragen.
 8. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij arbitraal vonnis of in de vorm van een bindend advies. Dit laatste geldt alleen voor particuliere cliënten, als zij daar zelf de voorkeur aan geven.
 9. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,00. Hogere schadeclaims kunt u ook voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot maximaal   € 10.000,00 en uitdrukkelijk afstand doet van het meerdere.
 10. Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000,00. Dat betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schade van meer dan € 10.000,00 geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.
 11. Magna Veldhuysen kan zelf onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Het kantoor heeft echter ook de bevoegdheid de gewone rechter in te schakelen.
 12. De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur zoals dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie.
 13. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.